See veebisait kasutab andmete salvestamiseks küpsiseid. Jätkates
veebilehe kasutamist, nõustute nende failidega töötama.
Aktsepteeri
 

Privaatsuspoliitika

Poliitika
See privaatsuspoliitika (edaspidi „poliitika”) annab teavet selle kohta, miks SIA Conway Container Solutions Eesti filiaal kogub, kasutab või jagab teie isikuandmeid seoses teie suhtega kliendina ettevõttega Сonway Container Solutions SIA. Lugege see privaatsuspoliitika hoolikalt läbi.

1. ANDMEHALDJA

Teie isikuandmete vastutav töötleja on SIA Conway Container Solutions Eesti filiaal (edaspidi "Conway", "meie", "meie" või "meie") kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega. Conway vastutab selle eest, et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt käesolevale poliitikale ja kehtivatele andmekaitseseadustele. Vastutava töötleja kontaktandmed: SIA Conway Container Solutions Eesti filiaal: Registry code 16718113, VAT EE102609244, Legal Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7-636, 10117, Physical address: Tartu maantee 82, Tallinn, 10112, Estonia

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE

Võime koguda teie isikuandmeid mitmel viisil, nagu allpool kirjeldatud. Üldiselt edastate meile isikuandmeid, mida me töötleme, kui rentite meilt seadmeid või teete meiega muul viisil koostööd (näiteks täites meie veebivorme või külastades meie klienditeeninduskeskusi). Võime koguda isikuandmeid ka välistest allikatest, näiteks avalikult kättesaadavatest allikatest. Meie kogutavad isikuandmed hõlmavad näiteks järgmisi andmekategooriaid:
• üldised isikuandmed, nagu nimi, perekonnanimi, sünniaeg ja isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, käibemaksukohuslase number;
• Kontaktteave, nagu e-posti aadress, aadress ja telefoninumber. Võime koguda äriklientidelt teavet teie ametikoha ja kontaktandmete kohta teie esindatavas ettevõttes, samuti teavet teie volikirja (esinduse) kohta;
• kliendisuhtega seotud teave, nagu kliendisuhtlus, kliendi kontaktandmed ja antud vastused, tagasiside ja uuringud meie teenuste kvaliteedi kohta, arveldus- ja krediiditeave, teave teie lepingu rendiseadmete üksikasjade kohta;
• keele seaded;
• maksejõuetuse hinnangu ja võlgnevuse andmed (sh võlgnevuse algus- ja lõppkuupäev, võla suurus, objekti aadress ja muud andmed, mida saame inkasso- või krediidiinfofirmadelt); ja
• lepingu täitmise käigus tekkinud kirjavahetus või muud andmed.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Töötleme isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ andmekaitsemäärus): lõike 1 punkt a (andmesubjekti nõusolek), punkt b (lepingu täitmiseks või lepingueelseteks meetmeteks), punkt c (õigusliku kohustuse täitmine ja f) (vastavalt vastutava töötleja õigustatud huvidele).

1. Teenuse osutamine ja kliendisuhete haldamine

Teie isikuandmete kogumise põhieesmärk on osutada teile meie teenuseid, täita lepingut või koostada lepingut ning hallata ja hoida kliendisuhet meie ja teie / ettevõtte vahel, mida esindate juhina, töötajana, esindajana või mis tahes muus ettevõttes. muul viisil. Sellisel juhul põhineb isikuandmete töötlemine teie ja meie vahelisel lepingul või meie õigustatud huvidel, kui leping on teie esindatava ettevõtte ja meie vahel. Oleme pühendunud teie isikuandmete töötlemisele sellel eesmärgil asjakohasel, õiglasel ja tõhusal viisil.

2. Turundus

Võime saata teile e-kirju, et hoida teid meie teenustega kursis, küsida tagasisidet või pakkuda teile meie teenuste kohta muud asjakohast teavet. Sel juhul põhineb isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvil pakkuda teile Conway kohta asjakohast teavet ja reklaamida meie teenuseid, samuti täiustada meie praegust ärimudelit. Saate turundussuhtlusest igal ajal loobuda. Kui kehtivad õigusaktid nõuavad teie isikuandmete töötlemist turundusteadete saatmise eesmärgil, töötleme teie isikuandmeid ainult teie nõusoleku alusel.

3. Teenuste arendamine ja infoturve

Samuti töötleme isikuandmeid oma teenuste kvaliteedi parandamiseks ja uute teenuste arendamiseks. Sellisel juhul põhineb isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvil tagada, et meil on juurdepääs piisavale ja asjakohasele teabele oma teenuste arendamiseks.

4. Arvetega seotud andmed

Samuti töötleme isikuandmeid, et täita oma kohustusi vastavalt kehtivatele raamatupidamis- ja maksuseadustele. Nendel juhtudel põhineb isikuandmete töötlemine kohustuslikel juriidilistel kohustustel, mis nõuavad meilt teatud andmete säilitamist raamatupidamise eesmärgil.

5. Maksevõime hindamise ja võlgade sissenõudmisega seotud andmed

Samuti töötleme teie isikuandmeid teie või teie esindatava ettevõtte maksevõime hindamiseks. Teostame seda hindamist ka selleks, et hallata teavet teie võlgade ja maksevõime kohta. Kui meie arveid ei ole õigeaegselt tasutud või meie seadmeid ei tagastata õigeaegselt, võime töödelda isikuandmeid asjakohase teabe avaldamiseks mis tahes võlgnike registris või andmebaasis (näiteks SIA “Lursoft” andmebaasis “Kliendiportfell”, SIA “Balt Risk” riskNet andmebaas), et anda teavet õigusteenuste pakkujatele võlgade sissenõudmise protsessi hõlbustamiseks. Sellistel juhtudel põhineb isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvil tagada oma äritegevuse jätkamise võimalus, samuti ärihuvide kaitsel ja meie seaduslikul huvil saada oma teenuste eest tasu. 6. Õigusnõuetega seotud andmed Vajadusel võime töödelda isikuandmeid oma õigustatud huvide tagamiseks meie ja teie või meie ja teie esindatava ettevõtte vahelisest lepingust tulenevate juriidiliste nõuete esitamisel, jõustamisel või nende eest kaitsmisel.

4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALDAMINE

Võime avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele:
• kui see on seadusega lubatud või nõutud, näiteks vastata pädevate asutuste päringutele või seoses kohtumenetlusega;
• kui meie usaldusväärsed teenusepakkujad osutavad meile teenuseid meie nimel ja vastavalt meie juhistele. Me kontrollime teie isikuandmete kasutamist ja vastutame selle eest alati;
• kui see on vajalik võlgade sissenõudmise protsessi hõlbustamiseks; pane tähele, et meil on õigus edastada isikuandmeid inkassoteenust osutavatele ettevõtetele alates hetkest, kui rikud meievahelise lepingu tingimusi;
• kui oleme seotud kogu oma vara või osa varade liitmise, soetamise või müügiga; ja
• kui me usume heas usus, et avalikustamine on vajalik meie õiguste, teie või teiste turvalisuse kaitsmiseks, pettusejuhtumite uurimiseks või valitsusasutuse päringule vastamiseks. Eelkõige võime avaldada isikuandmeid:
• meie töötajad, kes vastutavad klientidega töötamise ja suhete hoidmise eest, samuti need töötajad, kes täidavad raamatupidamise, IT-hoolduse, ärianalüüsi ja äriplaneerimise funktsioone;
• meie IT-süsteemide müüjad ja juhid, mida kasutame kliendisuhete hoidmise tagamiseks;
• Riigituluteenistus ja teised riigiasutused, kui selliste andmete edastamine on seadusega ette nähtud;
• pangad;
• meie vastutavad andmetöötlejad ja teised lepingu täitmisega seotud isikud;
• isikud, kes aitavad meil lepingutingimustest tulenevaid õigusi teostada (inkasso- ja sissenõudmisteenust osutavad isikud, juriidilised isikud, konsultandid, kohtud, krediidiinfo ettevõtted jne);
• potentsiaalsed osapooled ühinemisel, omandamisel või kogu meie vara või osa varade müügist.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLJASSE EL-I/EMP-st

Me ei edasta teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda.

6. KÜPSISED

Samuti kasutame oma veebisaidil www.conwaycs.com küpsiseid ja muid sarnaseid meetodeid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis tulevad teie seadmesse, et koguda ja meeles pidada kasulikku teavet, et suurendada meie veebisaidi funktsionaalsust ja hõlbustada selle kasutamist. Samuti võime kasutada küpsiseid ja muid sarnaseid meetodeid statistilistel eesmärkidel, et koguda anonüümset statistikat näiteks veebikasutuse kohta, mis võimaldab meil mõista, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad, ja parandada kasutajakogemust. Saate seadistada oma veebibrauseri küpsiste kasutamist keelama, nende kasutamist piirama või küpsiseid brauserist kustutama. Küpsised on aga meie veebisaidi toimimiseks hädavajalikud, mistõttu võib küpsiste kasutamine mõjutada veebisaidi funktsionaalsust.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Teie isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks või kooskõlas kehtiva õigusega. Suurem osa teie isikuandmetest salvestatakse kliendisuhte ajal Conwayga. Mõningaid isikuandmeid võidakse säilitada ka pärast kliendisuhte lõppu, kui siseriiklikud seadused seda nõuavad või lubavad. Näiteks säilitame raamatupidamisdokumente, raamatupidamist tõendavaid dokumente või meie teenuse osutamist tõendavaid dokumente raamatupidamise eesmärgil 5 või isegi 10 aastat. (näiteks üürilepingu koopia, arved), vastavalt “Raamatupidamise seaduse” nõuetele. Kui teie isikuandmete säilitamist ei nõua enam seadus ega ühegi isiku õigused või kohustused, kustutame teie isikuandmed.

8. TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus juurde pääseda oma isikuandmetele, mida me töötleme. Saate igal ajal oma isikuandmetele juurde pääseda, neid muuta, värskendada, muuta või kustutada. Pange tähele, et teatud teave on käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks hädavajalik ja seda võib nõuda seadus. Seetõttu ei saa te selliseid isikuandmeid kustutada. Teil on õigus esitada vastuväiteid teatud andmete töötlemisele. Kohaldatava andmekaitseseadusega lubatud ulatuses on teil õigus piirata andmetöötlust. Teil on õigus andmete teisaldatavusele ehk õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, sageli kasutatavas ja loetavas vormingus ning edastada oma isikuandmed teisele vastutavale töötlejale kehtiva seadusega nõutud ulatuses. Me austame teie õigusi, mitte ainult automaatse andmetöötluse, sealhulgas profiilide koostamise tulemusena tehtud otsuste objekti, sest lõplikud otsused teeb Conway nimel alati isik. Palun saatke meile ülaltoodud taotlused aadressil https://www.conwaycs.com/lat. Kui arvate, et viis, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme, on sobimatu, on teil õigus esitada kaebus oma riiklikule andmekaitseasutusele EL-is/EMP-s. Lätis on selleks Andmeriiklik Inspektsioon. Andmeriigi Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: http://www.dvi.gov.lv/lv/.

9. TURVALISUS

Rakendame asjakohaseid turvameetmeid (sealhulgas füüsilised, elektroonilised ja administratiivsed), et vältida isikuandmete kadumist, hävimist, väärkasutamist või volitamata juurdepääsu või avalikustamist. Näiteks anname piiratud juurdepääsu isikuandmetele ainult volitatud töötajatele ja töövõtjatele, kes vajavad teavet oma töö käigus. Pange tähele, et kuigi me püüame tagada, et isikuandmete jaoks on kehtestatud asjakohased turvameetmed, ei saa ükski turvasüsteem kõiki võimalikke turvarikkumisi ära hoida.

10. POLIITIKA MUUDATUSED

Jätame endale õiguse seda poliitikat aeg-ajalt muuta. Kui teeme selles poliitikas muudatusi, teavitame teid sellest oma veebisaidil www.conwaycs.com, kust leiate selle poliitika uusima versiooni.

11. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on selle poliitika või teie töödeldavate isikuandmete kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil: https://cway.ee/privacy-policy.
SIA Conway Container Solutions Eesti filiaal
Registry code: 16718113
Legal Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7-636, 10117
Physical address: Tartu maantee 82, Tallinn, 10112, Estonia
Up
Menüü
Meie teenused
Lisaks
Conway Containers Eesti
© Conway Containers Limited
Kõik õigused kaitstud
Täitke vorm ja me võtame teiega ühendust 5 minuti jooksul.
Kas teil on veel küsimusi?
Telefon
Mail